Strona główna | Projekty | Kompleksowe wsparcie rozwoju WSH
Kompleksowe wsparcie rozwoju WSH
Strona internetowa projektu

www.kwr.wsh-kielce.edu.pl

Opis projektu

Projekt "Kompleksowe wsparcie rozwoju Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01.-00-331/08-00 z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na poziomie wyższym oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez:

- utworzenie nowego kierunków studiów "Bezpieczeństwo wewnętrzne" na studiach pierwszego stopnia w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
- przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów I roku studiów o profilu technicznym,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry akademickiej.

Okres realizacji

Od 1 maja 2009r. do 31 grudnia 2013 r.