Strona główna | Projekty | Magister to za mało
Magister to za mało
Stona internetowa projektu

www.mtzm.wsh-kielce.edu.pl

Opis projektu

Projekt "Magister to za mało" realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.01-00-632/09 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniącą rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II  - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, Działanie 2.1 ?Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki", Poddziałanie 2.1.1. ?Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw".

Cele projektu

Głównym celem projektu pn. "Magister to za mało" jest podniesienie konkurencyjności mikro/małych, średnich i dużych przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego i województw ościennych poprzez ustawiczne inwestowanie w kapitał ludzki w zakresie wiodących branż gospodarki. Celami szczegółowymi projektu są m.in.: podnoszenie kompetencji zawodowych. i poziomu wiedzy pracowników firm poprzez udział w studiach podyplomowych z zakresu Zarządzania nieruchomości, Wyceny nieruchomości, Audytu energetycznego, Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Transportu w procesach logistycznych.

Czas trwania projektu

Od 01.11.2009 r. do 30.11.2011 r.