Strona główna | Projekty | Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce
Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce
Strona internetowa projektu

www.pitwin.edu.pl

Opis projektu


PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL.04.02.00-00-049/08-00 z dnia 16 kwietnia 2009 r, zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 1/3 a Wyższą Szkołą Handlową im. B. Markowskiego w Kielcach, ul. Peryferyjna 15, Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Projekt PITWIN to przedsięwzięcie mające na celu upowszechnienie osiągnięć naukowych i zwiększenie świadomości znaczenia nauki polskiej i światowej wśród społeczności naukowej i studentów.  

Projekt ma charakter ogólnopolski, a jego głównym celem jest stworzenie portalu - bazy wiedzy, w której cyklicznie zamieszczane będą informacje, artykuły, recenzje wydawnictw, a także bieżące informacje dotyczące wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych, edukacyjnych czy teleinformacyjnych, jakie miały miejsce w kraju i na świecie.

Projekt przewiduje zorganizowanie 5 konferencji naukowych dla ok. 100 osób, zakończonych publikacją konferencyjną w formie tradycyjnej i elektronicznej, 15 edycji interaktywnych kursów dotyczących transferu wiedzy i wyników prac badawczych w formie e-learningu dla młodych naukowców, 5 edycji warsztatów e-learningowych dla uczestników konferencji, wydanie 2 zeszytów naukowych w każdej edycji projektu, a także wydanie 2 publikacji poświęconych najlepszym projektom badawczym realizowanym przez młodych naukowców.

Grupą docelową projektu są jednostki naukowe, w tym ich pracownicy, podmioty współpracujące z podmiotami działającymi w sektorze B+R w zakresie działań informacyjnych, studenci oraz inne instytucje prowadzące prace badawcze i rozwojowe sektora badawczo - naukowego a także szkoły wyższe.

Cele projektu

Celem projektu jest wdrożenie portalu o charakterze naukowo - informacyjnym, w ramach którego będą gromadzone i bezpłatnie udostępniane zasoby wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania, informatyki, budownictwa, bankowości, finansów oraz dziedzin pokrewnych. Przewiduje się także organizację działań towarzyszących, m.in. prowadzenie działalności wydawniczej w formie tradycyjnej i e-booków, wykładowej, odczytowej, organizacja konferencji naukowych, wprowadzenie upowszechniania e-learningu w pracach badawczych.

Czas trwania projektu

Od 01.03.2009 do 31.12.2013