Strona główna | Student | Bonifikaty i upusty
Bonifikaty i upusty
W przypadku wniesienia opłaty z góry do 10-tego października lub do 10-tego marca za cały rok lub semestr studentom przysługuje bonifikata - odpowiednio 4% i 2%.

Studiującym równolegle małżeństwom lub rodzeństwom przysługuje upust czesnego w wysokości 10% dla każdej ze studiujących osób przy spełnieniu niżej wymienionych warunków:

a) brak zaległości w opłatach czesnego,
b) upust nie przysługuje studentom powtarzającym rok lub semestr,
c) upust nie dotyczy wpisowego.