Strona główna | Uczelnia | Informacje ogólne
Informacje ogólne
Jesteśmy najstarszą i najbardziej renomowaną uczelnią niepaństwową w regionie świętokrzyskim.

Szkoła powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS3-0145/TBM/60/93 z dnia 14 lipca 1993 r., a wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod liczbą porządkową 25. Wyższa Szkoła Handlowa działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r.  prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut Uczelni zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 05.12.2008 r.

Uchwałą  Nr 248/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjne z dn. 26.04.2007 roku nadało Wydziałowi Zamiejscowemu w  Ostrowcu Świętokrzyskim uprawnienia do  prowadzenia kształcenia na kierunku: LOGISTYKA na poziomie studiów I stopnia. Decyzją DSW-2-06-4003-233/07 z dn. 21.06.2007 roku Minister Nauki i Szkolnictwa  Wyższego nadał Wydziałowi Zamiejscowemu w Ostrowcu Świętokrzyskim uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: logistyka.

Misją Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach jest kształcenie specjalistów w sposób odpowiadający wymogom innowacyjności, przedsiębiorczości oraz aktualnym i perspektywicznym potrzebom rynku, w tym rynku europejskiego, przez:
- przekazywanie wiedzy odpowiadającej europejskim standardom edukacyjnym warunkującym uznawalność kwalifikacji absolwentów w innych krajach realizujących studia zgodnie z wymaganiami Procesu Bolońskiego,
- prowadzenie studiów w specjalnościach zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy dla potrzeb biznesu, instytucji administracji gospodarczej i samorządowej, organizacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb budownictwa, telekomunikacji, logistyki, organizacji zarządzających transportem, marketingiem, bezpieczeństwem,
- doskonalenie wiedzy teoretycznej przy jednoczesnym nabywaniu umiejętności praktycznych w systemie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach regionu oraz stymulowanie zainteresowania studentów do organizacji i realizacji własnej działalności gospodarczej umożliwiającej przyszłym absolwentom swobodne poruszanie się w coraz bardziej złożonej i zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej oraz współczesnym świecie,
- pobudzanie aktywności zawodowej studentów oraz pomoc absolwentom w zdobywaniu pracy i doskonaleniu kwalifikacji, do czego wykorzystuje się Biuro Promocji Studentów i Absolwentów Kariera, które monitoruje rynek pracy, udostępnia studentom oferty pracy, organizuje targi pracy i promuje absolwentów oraz współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami w regionie w zakresie przyjmowania studentów na praktyki i staże zawodowe.

Siedziba Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego Wydziału Zamiejscowego w Ostrowcu Świętokrzyskim mieści się przy ulicy Słowackiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na własnym terenie o powierzchni 4000m2 zlokalizowany jest obiekt o powierzchni 440 m2
w pełni przystosowany do realizacji zadań dydaktycznych. W budynku uczelni studenci korzystają z Auli, 7 sal ćwiczeniowych, 2 nowoczesnych multimedialnych pracowni informatycznych ( 34 stanowisk komputerowych pracujących w sieci), projektorów multimedialnych, komputerów przenośnych, tablic interaktywnych, wizualizerów, sprzętu RTV, przenośnego sprzętu audio.

W planach Uczelni jest rozbudowa ostrowieckiej siedziby w celu podniesienia standardu kształcenia.W WSH studiuje ponad 4000 osób na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Uczelnia zatrudnia około 250 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 45 profesorów oraz 80 docentów i doktorów.